.
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Ένταξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου στην Ε.ΛΙΜ.Ε.

Με προσωπικές ενέργειες και χειρισμούς του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, Μανίτσα Δημήτριου, το Δ.Λ.Τ.Θ. εντάχθηκε ως μέλος της Ε.ΛΙΜ.Ε.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε) είναι Εταιρεία αστική και μη κερδοσκοπική. Αντικείμενο της είναι η αντιμετώπιση και προώθηση όλων των θεμάτων που αφορούν τους λιμένες μέσα στο πλαίσιο της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας. Σκοπός της είναι η δημιουργία θέσεων για την ανάπτυξη όλων των Οργανισμών Λιμένων Ελλάδας, λιμενικής βιομηχανίας και των μεταφορών.

Ο σκοπός της Ε.ΛΙΜ.Ε. είναι:
Η ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών της Ε.ΛΙΜ.Ε. για θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης των λιμένων. Η παρουσίαση και προώθηση θέσεων και προτάσεων σε κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Λειτουργία γραφείου τεκμηρίωσης και η δημιουργία βάσεων δεδομένων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η παρακολούθηση ζητημάτων συλλογικού ενδιαφέροντος, και ειδικότερα η συλλογή, διανομή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σχετικά με τις νέες πρακτικές, τεχνικές ή τεχνολογίες όσον αφορά στην ανάπτυξη, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση των λιμένων και τις ρυθμιστικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία του ελληνικού λιμενικού και εν γένει ναυτιλιακού συστήματος . Η Ε.ΛΙΜ.Ε μεριμνά επίσης για την ενημέρωση των μελών της σε θέματα κοινωνικά, εργασιακά και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.

Με εκτίμηση, ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Θ.
Δημήτριος Μανίτσας

Latest news

Related news