Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Νίκος Ξανθόπουλος: Φόροι και τέλη για υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Ευχάριστα νέα μας επιφύλαξε η επιτροπή του α. 152 σχετικά με την εισήγησή που καταθέσαμε στο Δημοτικό συμβούλιο Καβάλας στης 25-11-2020 και από-δεικνύαμε ότι η διοίκηση Μουριάδη κακώς μας επέβαλλε << χαράτσια>> της τάξης του 45 % για ανταποδωτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε περιόδους μάλιστα << ισχνών αγελάδων>>.

Προβληματισμό ωστόσο προκαλούν οι δηλώσεις του Δημάρχου Καβάλας Θεό-δωρου Μουριάδη, σύμφωνα με τις οποίες ξεκαθαρίζει εμμονικά την πρόθεσή του να προσφύγη και δικαστικά σε βάρος αυτής της απόφασης.

Προς αποφυγή παρερμηνιών πρέπει να γίνει σαφές από όλους τους κοινωνι-κούς εταίρους, πως η συγκεκριμένη εισήγησή μας είναι επωφελής για το σύνο-λο των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Καλούμε προς αυτήν την κατεύθυνση δε, τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και τους κοινωνικούς εταίρους, ασκώντας πίεση στην διοίκηση Μουριά-δη να την εξαναγκάσουν να παραιτηθεί από την άσκηση των ένδικων μέσων σε βάρος της συγκεκριμένης νόμιμης μάλιστα πλέον απόφασης με αριθμό 428 / 2020 και μάλιστα με την βούλα της επιτροπής του α. 152.

Για την δημοτική παράταξη Συνεργασία Για την Καβάλα Ξανθόπουλος Νικόλαος

Latest news

Related news