Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της περίφραξης στον Εμπορικό Λιμένα των Ελευθερών, στο τμήμα το οποίο υπόκειται στον κώδικα ασφαλείας ISPS και κατ΄ εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου ασφαλείας του λιμένος. Το κόστος των παραπάνω εργασιών ανήλθε στο ποσό των 6.150 ευρώ πλέον ΦΠΑ.