.
Κυριακή 26 Μαΐου 2024

Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην ακτή της Ραψάνης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την προσωρινή απαγόρευση για προληπτικούς λόγους , της χρήσης της ακτής κολύμβησης της περιοχής Ραψάνης Καβάλας, λόγω διαρροής ανεπεξέργαστων λυμάτων στη αναφερόμενη θαλάσσια περιοχή εξ αιτίας βλάβης του αντλιοστασίου αποχέτευσης Α2.

Η απόφαση ισχύει μέχρι της αποκατάστασης του προβλήματος και εξακρίβωσης της ποιότητας των νερών κολύμβησης στην ανωτέρω περιοχή, κατόπιν δειγματοληψιών και εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης με την τοποθέτηση πινακίδων με την ένδειξη «Απαγορεύεται η κολύμβηση» στην αναφερθείσα ακτή κολύμβησης και την ενημέρωση του κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο με ευθύνη του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας να ενημερώσει την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας για την αποκατάσταση της βλάβης του αντλιοστασίου Α2 αποστέλλοντας και εργαστηριακά αποτελέσματα από την αναφερθείσα θαλάσσια περιοχή.
Οι Λιμενικές αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Latest news

Related news