Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας την Παρασκευή

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

π ρ ο σ κ α λ ε ί σ θ ε

στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 14 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00΄, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ. με τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης.
  2. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Latest news

Related news