.
Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Το έργο της αναβάθμισης του σταθμού βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων του Δάτου, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε την ένταξη για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού», προϋπολογισμού 7.400.000 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη τεχνικών ατελειών, κακοτεχνιών και αστοχιών που υπήρξαν στην κατασκευή και λειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, που βρίσκεται στην περιοχή του Δάτου, ώστε να εκσυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί και να αποκτήσει ενεργειακή αυτονομία.

Σημειώνεται ότι η μονάδα θα εξυπηρετεί σε πρώτη φάση 20.000 ισοδύναμους κατοίκους για την περίοδο αιχμής (καλοκαίρι) και αντίστοιχα 30.000 στη δεύτερη φάση.

Συνοπτικά θα γίνουν οι παρακάτω επεμβάσεις:

◼Στο τμήμα υποδοχής και προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων, θα αποξηλωθεί το σύνολο των υφισταμένων έργων και θα αντικατασταθεί με νέες μονάδες
◼ Στο τμήμα βιολογικής επεξεργασίας, θα αποξηλωθεί το συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, θα γίνουν επεμβάσεις στις υφιστάμενες βιολογικές δεξαμενές και ολική καθαίρεση της υφιστάμενης δεξαμενής καθίζησης.
Οι δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας θα διαθέτουν δύο όμοιους κλάδους με αναερόβιους, ανοξικούς και αερόβιους όγκους, και θα εγκατασταθεί πλήρες συγκρότημα μεμβρανών MBR, με διατάξεις ανακυκλοφορίας και απόρριψης ιλύος.
◼Στο τμήμα τριτοβάθμιας επεξεργασίας θα προστεθεί η διεργασία της χημικής αποφωσφόρωσης και θα αντικατασταθεί η υφιστάμενη χλωρίωση, με μονάδα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (U.V.).
◼Για τη διαχείριση της δευτεροβάθμιας ιλύος, θα εκσυγχρονιστούν τα υφιστάμενα έργα επεξεργασίας ιλύος και θα εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός αφυδάτωσης.
◼Έργα ενέργειας: Θα διαμορφωθούν, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την ηλεκτροδότηση του συνόλου της εκσυγχρονισμένης Ε.Ε.Λ. (περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους).
◼Το σύστημα αυτοματισμού θα διαμορφωθεί ώστε να εξασφαλίζει τη συνδυασμένη αυτόματη λειτουργία του συνόλου της εκσυγχρονισμένης Ε.Ε.Λ.
◼Το κτήριο Διοίκησης θα εκσυγχρονιστεί ώστε να εξασφαλίζει ασφαλή εγκατάσταση του κεντρικού συστήματος ελέγχου της αναβαθμισμένης Ε.Ε.Λ.
◼Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής Ισχύος 199.47 kWp, που θα εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 15,5%, ενώ η χρήση μηχανημάτων με νέους κινητήρες θα αυξήσει σημαντικά αυτό το ποσοστό.

◼Διάθεση λυμάτων: Στην έξοδο της εγκατάστασης και μετά την απολύμανση, θα υπάρχει δεξαμενή αποθήκευσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Θα παρέχεται συνεπώς η δυνατότητα αποθήκευσης για την τροφοδοσία του δικτύου βιομηχανικού νερού και άρδευσης πρασίνου της Ε.Ε.Λ.

Προϋπολογισμός: 7.400.000 €

Latest news

Related news